Stichting Welzijn Lingewaard
 • Home
 • Over ons
 • Vacatures

Vacatures

Vacatures Raad van Toezicht Stichting Welzijn Lingewaard


Wij zoeken per 1 januari 2021 een

Voorzitter Raad van Toezicht

en

Lid Raad van Toezicht

De RvT werkt volgens de Governancecode Welzijn, houdt toezicht op en is werkgever van de directeur. Tevens toetst zij de besluitvorming, dient als klankbord en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de directeur. De RvT vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger van de organisatie. Hiervoor is het belangrijk dat ieder lid:

• De doelstellingen van de SWL onderschrijft
• Ervaring heeft met het functioneren van een RvT en/of is bereid zich hierin te scholen
• In staat is complexe vraagstukken te overzien en te analyseren
• Inzicht heeft in en kennis van het functioneren van het lokaal bestuur en de gevolgen
daarvan voor de inrichting van de relaties tussen SWL en de gemeentelijke overheid
• In staat is maatschappelijke en politieke signalen te vertalen naar het beleid van SWL
• Voldoende beeld heeft van de ontwikkelingen in het sociaal domein
• In staat is onafhankelijk en kritisch te opereren ten opzichte van de andere leden van de
RvT en de directeur
• In staat is een advies- en klankbordfunctie te vervullen voor de directeur.

Van de voorzitter wordt verwacht dat deze een natuurlijk gezag heeft en kennis heeft van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Gewenst is een kandidaat die reeds meerdere jaren ervaring als voorzitter in een soortgelijke publieke omgeving heeft.
Voor het RvT lid zijn wij bij voorkeur op zoek naar iemand met een financiële achtergrond. Er wordt gestreefd naar een samenstelling van de RvT, die de maatschappelijke diversiteit representeert. Voor beide functies geldt vooralsnog dat deze onbezoldigd zijn.

De vacaturetermijn sluit op 31 december 2020. Selectiegesprekken zijn gepland in week 47

Hier beneden staan uitgebreide profielschetsen voor beide functies. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Jan de Vries, voorzitter van de Raad van Toezicht, tel: 0613254130.

Profiel Voorzitter Raad van Toezicht SWL

De Raad van toezicht van de Stichting SWL zoekt een nieuw lid voor haar Raad van toezicht.

Deel I van dit profiel beschrijft welke bestuurskwaliteiten en persoonlijke kenmerken gelden voor ieder lid van de Raad.

In deel II wordt aangegeven welke specifieke eisen aan de voorzitter worden gesteld.

Deel I

De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 leden. De Raad vergadert tenminste 6 keer per jaar volgens schema en indien nodig incidenteel. De Raad wekt volgens de Zorgbrede Governancecode.

De Raad is integraal verantwoordelijk. Bij de samenstelling van de Raad wordt gelet op de taken en bevoegdheden, zoals vastgelegd in de statuten van de SWL.

De Raad kent de volgende aandachtsgebieden

 1. Bestuurlijke verhouding gen, strategie en governance
 2. Financiën en bedrijfsvoering
 3. Personeel gebonden zaken
 4. Inhoudelijke ontwikkeling
 5. Inbedding in de lokale samenleving

De kennis en ervaring van de leden van de Raad is complementair aan elkaar en weerspiegelt de bovengenoemde aandachtsgebieden. Er wordt gestreefd naar een samenstelling van de Raad, die de maatschappelijke diversiteit representeert.

Bestuurskwaliteit van ieder lid van de Raad van Toezicht

 • Onderschrijft de doelstellingen van de Stichting
 • Heeft ervaring met het functioneren van Raden van toezicht en/of is bereid zich hierin te scholen
 • Is in staat complexe vraagstukken te overzien en te analyseren
 • Heeft inzicht in en kennis van het functioneren van het lokaal bestuur en de gevolgen daarvan voor de inrichting van de relaties tussen SWL en de gemeentelijke overheid
 • Is in staat maatschappelijke en politieke signalen te vertalen naar het beleid van de Stichting
 • Heeft een voldoende beeld van de ontwikkelingen op de domeinen zorg en welzijn
 • Is in staat onafhankelijk en kritisch te opereren ten opzichte van de andere leden van de Raad en de directeurbestuurder
 • Is in staat een advies- en klankbordfunctie te vervullen voor de directeurbestuurder

Persoonlijke kenmerken ieder Lid van de Raad van Toezicht

 1. Is gericht op samenwerking en stelt het gezamenlijk doel boven de eigen doelen
 2. Staat open voor nieuwe ontwikkelingen en kan zich aanpassen aan nieuwe inzichten en veranderende omstandigheden
 3. Kan eigen gedrag en standpunten kritisch evalueren en staat open voor evaluatie door anderen
 4. Heeft voldoende tijd beschikbaar om deel te nemen aan d e vergaderingen en zich te verdiepen in het werk van SWL

Tot slot.

 • De Raad onderkent het aanzienlijk belang van de inzet van vrijwilligers in het primair proces van SWL.
  Daarom wordt van de te benoemen kandidaat verwacht dat deze bij voorkeur kennis en in elk geval affiniteit heeft met vrijwilligerswerk
 • Is bij voorkeur woonachtig in de gemeente Lingewaard
 • Accepteert dat deelname aan de Raad van Toezicht vooralsnog onbezoldigd is

Deel II

Van de voorzitter wordt aanvullend op het algemeen profiel verwacht dat deze:

 • natuurlijk gezag heeft zodat van hem/haar een samenbindende kracht dan wel een corrigerende werking uitgaat
 • kennis heeft van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen
 • een goede antenne heeft voor wat in- en extern speelt en relevant is
 • weet wat de gemeente Lingewaard bezig houdt en beweegt
 • contact onderhoudt met de bestuurder en de RvT van deze contacten op de hoogte houdt
 • zorg draagt voor een tijdige en adequate informatievoorziening aan de Raad van Toezicht
 • in staat is om te gaan met belangentegenstellingen en besluiten tot stand weet te brengen vanuit een teamvormingsgedachte.
 • zorg draagt voor het openhouden van contacten met een personeelsdelegatie met de RvT.
 • een jaarlijkse interne beoordeling van het  functioneren van de RvT initieert
 • zonodig extern kan optreden ten dienste van de Stichting

Taken van de voorzitter

 1. Bereid de vergaderingen van de Raad voor en zit deze voor
 2. Ziet toe op het functioneren van de Raad
 3. Draagt zorg voor een efficiënt verloop van de vergaderingen
 4. Bewaakt de informatievoorziening door de directeurbestuurder naar de Raad
 5. Draagt er zorg voor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming en maakt deze transparant
 6. Is namens de Raad het voornaamste aanspreekpunt voor de directeurbestuurder


Profiel Lid Raad van Toezicht SWL

 

De Raad van toezicht van de Stichting SWL zoekt een nieuw lid voor haar Raad van toezicht.

Dit profiel beschrijft welke bestuurskwaliteiten en persoonlijke kenmerken gelden voor ieder lid van de Raad.

De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 leden. De Raad vergadert tenminste 6 keer per jaar volgens schema en indien nodig incidenteel. De Raad wekt volgens de Zorgbrede Governancecode.

De Raad is integraal verantwoordelijk. Bij de samenstelling van de Raad wordt gelet op de taken en bevoegdheden, zoals vastgelegd in de statuten van de SWL.

De Raad kent de volgende aandachtsgebieden

 1. Bestuurlijke verhouding gen, strategie en governance
 2. Financiën en bedrijfsvoering
 3. Personeel gebonden zaken
 4. Inhoudelijke ontwikkeling
 5. Inbedding in de lokale samenleving

De kennis en ervaring van de leden van de Raad is complementair aan elkaar en weerspiegelt de bovengenoemde aandachtsgebieden. Er wordt gestreefd naar een samenstelling van de Raad, die de maatschappelijke diversiteit representeert.

Bestuurskwaliteit van ieder lid van de Raad van Toezicht

 • Onderschrijft de doelstellingen van de Stichting
 • Heeft ervaring met het functioneren van Raden van toezicht en/of is bereid zich hierin te scholen
 • Is in staat complexe vraagstukken te overzien en te analyseren
 • Heeft inzicht in en kennis van het functioneren van het lokaal bestuur en de gevolgen daarvan voor de inrichting van de relaties tussen SWL en de gemeentelijke overheid
 • Is in staat zich in hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan de Raad voorgelegde aangelegenheden
 • Is in staat maatschappelijke en politieke signalen te vertalen naar het beleid van de Stichting
 • Heeft een voldoende beeld van de ontwikkelingen op de domeinen zorg en welzijn
 • Is in staat onafhankelijk en kritisch te opereren ten opzichte van de andere leden van de Raad en de directeurbestuurder
 • Is in staat een advies- en klankbordfunctie te vervullen voor de directeurbestuurder

Persoonlijke kenmerken ieder Lid van de Raad van Toezicht

 1. Is gericht op samenwerking en stelt het gezamenlijk doel boven de eigen doelen
 2. Staat open voor nieuwe ontwikkelingen en kan zich aanpassen aan nieuwe inzichten en veranderende omstandigheden
 3. Kan eigen gedrag en standpunten kritisch evalueren en staat open voor evaluatie door anderen
 4. Geen belangenverstrengeling. Is zich ervan bewust dat er geen ongewenste belangenverstrengeling met andere (neven-) functies mag optreden
 5. Heeft voldoende tijd beschikbaar om deel te nemen aan de vergaderingen en zich te verdiepen in het werk van SWL

Tot slot.

 • De Raad onderkent het aanzienlijk belang van de inzet van vrijwilligers in het primair proces van SWL.
  Daarom wordt van de te benoemen kandidaat verwacht dat deze bij voorkeur kennis en in elk geval affiniteit heeft met vrijwilligerswerk
 • Is bij voorkeur woonachtig in de gemeente Lingewaard
 • Accepteert dat deelname aan de Raad van Toezicht vooralsnog onbezoldigd is

Stages

Wil je als stagiair ons team komen versterken? Wij hebben stageplaatsen beschikbaar voor studenten van het MBO en het HBO. Voor de volgende MBO opleidingen zijn wij erkend:

 • Sociaal Cultureel Werker niv. 4
 • Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener niv. 4
 • Sport- en bewegingsleider niv. 3
 • Coördinator buurt, onderwijs en sport niv. 4

Voor het HBO-onderwijs zijn wij voor alle (relevante) opleidingen erkend.
Naast snuffelstages en jaarstages zijn er ook mogelijkheden voor (onderzoeks-)projecten.
 
Voor informatie over stagemogelijkheden of open sollicitaties kun je contact opnemen met:
Rita Spikker, t 088-255 2550 / e Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

SWLingewaard in de media

Volg ons op ons eigen Youtube kanaal.
Alle films binnen handbereik.

Contact

Bezoekadres:
Cuperstraat 9
6681 AR Bemmel
T 088 - 255 25 50
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting Welzijn Lingewaard is een ANBI geregistreerde non-profitorganisatie en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09213570.

Participatiepunt

Contactformulier

Onjuiste invoer, probeer opnieuw.

Onjuiste invoer, probeer opnieuw.

Onjuiste invoer, probeer opnieuw.

Onjuiste invoer, probeer opnieuw.

© 2020 Stichting Welzijn Lingewaard

Netnog Websites Huissen